วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านจางวางเป็นองค์กรแก่การเรียนรู้ ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ครูมีคุณภาพ  นักเรียนมีคุณธรรม ฝึกเป็นผู้นำด้านสุขภาพรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสดใส  ร่วมใจพัฒนาคนดีสู่สังคม  สั่งสมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชน
ปรัชญา
 ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
อัตลักษณ์
"ยิ้มสวย  ไหว้งาม สืบสานประเพณีไทย"