พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรต่อการเรียนรู้  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวงิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
  2. นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
  3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  4. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย