ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :