ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวิลาวัณย์ นารากร
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจางวาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :