ปฐมวัย

นางวิลาวัณย์ นรากร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวอารยา อิ่มใจ
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2