คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวิลาวัณย์ นรากร
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0817823115
อีเมล์ : Wilawan3115@hotmail.com

นางสาวอารยา อิ่มใจ
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0951635029
อีเมล์ : araya_04@hotmail.com