กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจงใจ สุดขุนนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2