กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5