กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ