กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ