กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลันดา ฟองสมุทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1