กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : film-film123@้hotmail.com