กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสรีวรรณ ศิริธนศาสตร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2